Colin Thomas & Thomas Dukes in Conversation // mewn Sgwrs

Oriel Wrecsam, Wrexham, Wales, United Kingdom

Thursday, May 5, 2016 - 18:00 to 20:00

As part of the public programme of events for PERICLO’s ‘Harness Your Hiraeth’ exhibition, we invite photographer Colin Thomas to discuss his practice with Thomas Dukes. The Colin Thomas’ photographs represent an anchor point for the exhibition. This event offers an unique opportunity to gain an insight into his work. Limited spaces. Booking essential. Refreshments provided.
Colin Thomas is a contemporary documentary photographer who has been photographing people and places for over 30 years.  He lived in Wrexham in the early 1980s and was inspired by the many public events taking place in the area to produce his first body of work. This was shown in the Open Eye gallery, Liverpool, in 1984 and recently publis...hed by Café Royal books. In 2015 his work was exhibited in Manchester’s AWOL gallery and the Shrewsbury Theatre gallery.
Thomas Dukes has been living and working in Liverpool for six years, after completing a Masters in Arts, Aesthetics and Cultural Institutions at Liverpool University.  Thomas assisted curator Karen Newman in exhibitions of Mitch Epstein and Richard Mosse until joining the team as Exhibitions Coordinator for the Mishka Henner show, Precious Commodities.  Having taken three years away from Open Eye Gallery working in venue and arts collective management, Thomas returned late 2014 as curator with new Open Eye Gallery director, Sarah Fisher. Thomas holds a BA in Photography from Blackpool & The Fylde, where it became clear his interests lay more in critical studies, and (at the time) particularly the visual landscape of Freud's uncanny.


Fel rhan o'r rhaglen gyhoeddus o ddigwyddiadau ar gyfer arddangosfa PERICLO 'Ffrwyno Eich Hiraeth', rydym yn gwahodd y ffotograffydd Colin Thomas i drafod ei waith gyda Thomas Dukes. Mae ffotograffau Colin Thomas yn cynrychioli pwynt angori ar gyfer yr arddangosfa. Mae'r digwyddiad hwn yn cynnig cyfle unigryw i gael cipolwg ar ei waith. Nifer cyfyngedig o lefydd. Rhaid archebu lle. Darperir lluniaeth.
Mae Colin Thomas yn ffotograffydd dogfen cyfoes sydd wedi bod yn tynnu lluniau pobl a lleoedd am dros 30 mlynedd.  Bu’n byw yn Wrecsam yn yr 1980au cynnar a chafodd ei ysbrydoli gan y nifer o ddigwyddiadau cymunedol oedd yn digwydd yn yr ardal er mwyn cynhyrchu ei gorff o waith cyntaf. Cafodd hwn ei arddangos yn Oriel Open Eye, Lerpwl, yn 1984 ac fe’i cyhoeddwyd yn ddiweddar gan Café Royal Books. Yn 2015 cafodd ei waith ei arddangos yn oriel AWOL Manceinion ac yn oriel Theatr yr Amwythig.
Mae Thomas wedi bod yn byw a gweithio yn Lerpwl am chwe blynedd, ar ôl cwblhau gradd Meistr yn y Celfyddydau, Estheteg a Sefydliadau Diwylliannol ym Mhrifysgol Lerpwl.  Cynorthwyodd Thomas y curadur Karen Newman gydag arddangosfeydd Mitch Epstein a Richard Mosse nes ymuno â'r tîm fel Cydlynydd Arddangosfeydd ar gyfer y sioe Mishka Henner, Precious Commodities.  Ar ôl cymryd tair blynedd i ffwrdd o’r Open Eye Gallery yn gweithio yn y lleoliad a rheoli cydweithfa gelf, dychwelodd Thomas ddiwedd 2014 fel curadur gyda chyfarwyddwr newydd yr Open Eye Gallery, Sarah Fisher.
Mae gan Thomas BA mewn Ffotograffiaeth o Blackpool & The Fylde, lle daeth yn amlwg mai ei ddiddordeb mwyaf oedd astudiaethau beirniadol, ac (ar y pryd) yn arbennig tirwedd weledol annaearol Freud.

Country: 
United Kingdom
Regions: 
Wales
Address: 
Oriel Wrecsam, 11 Chester Street, Wrexham, Wrexham, LL13 8BE
Status: 
Confirmed